APIE MUS

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga (KUSS) – tai studentų sąjunga, vienijanti Klaipėdos universiteto studentus ir jų interesams atstovaujanti organizacija, įkurta 1994 m. KUSS – viena iš stipriausių Vakarų Lietuvos studentiškų organizacijų, šiuo metu vienijanti apie 150 tikrųjų narių. Studentų sąjunga veikia skėtiniu principu, kurį sudaro: Prezidiumo komanda, Fakultetinės studentų atstovybės (FSA) ir Bendrabučių studentų savivaldos (BSS).

 • KUSS Centrinis biuras šiuo metu įsikūręs studentų bendrabutyje, esančiame adresu Karlų g. 5. Čia užsiimama platesniu KU ir KUSS problemų sprendimu – nuolat bendradarbiaujama su Universiteto administracija, KU studentams atstovaujama Klaipėdos miesto bei visos Lietuvos lygmeniu. Taip pat tvarkomi LSP reikalai, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.
 • Kiekviename fakultete yra autonomiškai veikianti Fakulteto studentų atstovybė (FSA). Čia sprendžiamos konkretaus fakulteto studentų problemos, suteikiama aktuali informacija, organizuojami fakulteto renginiai.
 • Trijuose studentų bendrabučiuose veikia Bendrabučių studentų savivaldos (BSS), kurios padeda spręsti iškylančias problemas studentams, susijusias su gyvenimu bendrabutyje.

Klausimai, kuriais galima kreiptis į KUSS:

 • dėl studento pažymėjimo (LSP);
 • dėl akademinių reikalų;
 • dėl socialinių reikalų;
 • bet kokiais klausimais ir/ar pasiūlymais.

KUSS – atvira, inovatyvi ir visuomet tobulėjanti organizacija. Ateik! Žinok! Pasitikėk!  Kilk  Ugdydamas  Save,  Studente!

Prezidentas

Tab
Studentų atstovai
Vaiva Marakauskaitė
Kaip išrenkamas atstovas?
Prezidentą renka Konferencija slaptu balsavimu vienerių metų kadencijai.

KUSS taryba

Tab
Studentų atstovai
 1. Vaiva Makarauskaitė Prezidentė
 2. Irma Radavičiūtė Prezidiumas
 3. Julius Kochas JTGMF
 4. Indrė Pocevičiūtė JTGMF
 5. Haroldas Kerpė SMF
 6. Edvardas Latakas SMF
 7. Irma Vilutytė SvMF
 8. Kristijonas StarkutisSvMF
 9. Sonata Bortelytė HUMF
 10. Indrė Čedavičiūtė HUMF
 11. Karolina Gerikaitė MA
 12. Aistė Augustinavičiūtė MA
Kaip išrenkamas atstovas?
Tarybą sudaro: Prezidentas; Prezidiumo narys, kurio kandidatūrą Prezidentas tvirtinimui teikia pirmajame Tarybos posėdyje; po du kiekvienos FSA atstovus; po vieną kiekvienos BSS atstovą.
Dokumentacija

Revizija

Tab
Studentų atstovai
 1. Martyna Varkalytė
 2. Karolina Timinskaitė
 3. Edgaras Poška
Kaip išrenkamas atstovas?
Revizijos komisijos narius renka Konferencija.    

KUSS konferencija

Tab
Studentų atstovai
FSA išrinkti delegatai
Kaip išrenkamas atstovas?
Konferenciją sudaro FSA išrinkti delegatai (po 10 iš kiekvienos FSA). Delegatus į Konferenciją renka akademinio padalinio konferencija (Visuotinis Seniūnų susirinkimas).

Senatas

Tab
Studentų atstovai
 1. Indrė Čedavičiūtė AF13
 2. Aistė Stalmokaitė SNŽU14
 3. Edmundas Jurkaitis SNPL16
 4. Martyna Varkalytė TNJUI15
 5. Deimantė Ubytė SNEK15
 6. Edvardas Latakas SNPL16
 7. Vaiva Makarauskaitė LFR15
Kaip išrenkamas atstovas?
Į Senatą studentus atstovus išrenka KUSS Taryba

Atestavimo komisija

Tab
Studentų atstovai
 1. Veronika Biveinytė
 2. Aistė Stalmokaitė
 3. Edvinas Barauskis
Kaip išrenkamas atstovas?
Atestacijos komisijoje turi būti bent vienas studentų atstovas, kuris yra deleguojamas Universiteto Studentų sąjungos.

Akademinės etikos komitetas

Tab
Studentų atstovai
 1. Irma Radavičiūtė,
 2. Vladyslava Zonienė,
 3. Gvidas Slah
Kaip išrenkamas atstovas?
KU studentų sąjunga skiria į etikos komitetą po vieną narį, atstovaujantį kiekvieną KU organizuojamą studijų pakopą.

KU taryba

Tab
Studentų atstovai
 1. Salomėja Dromantienė;
 2. Jurgita Šilinskaitė – Venslovienė
Kaip išrenkamas atstovas?
Vieną Tarybos narį skiria Studentų sąjunga Universiteto studentų sąjungos įstatų nustatyta tvarka arba deleguoja KU Tarybos narį, nepriklausantį KU akademinei bendruomenei visam KU Tarybos kadencijos laikotarpiui; Antras studentų atstovas yra KUSS prezidentas pagal pareigybę.  

Konkurso komisija

Tab
Studentų atstovai
 1. Edita Jauniūtė
 2. Julija Bružaitė
 3. Beata Žymančiūtė
 4. Martyna Varkalytė
Kaip išrenkamas atstovas?
Konkurso komisijoje turi būti bent vienas studentų atstovas, kuris yra deleguojamas Studentų sąjungos.

Fakulteto Taryba

Tab
Studentų atstovai

JTGMF

 1. Julius Kochas
 2. Indrė Pocevičiūtė

SMF

 1. Haroldas Kerpė
 2. Edvardas Latakas

SVMF

 1. Irma Vilutytė
 2. Kristijonas Starkutis

HUMF

 1. Sonata Bortelytė
 2. Indrė Čedavičiūtė

MA

 1. Karolina Gerikaitė
 2. Aistė Augustinavičiūtė
Kaip išrenkamas atstovas?
FSA pirmininko ir vicepirmininko pareigybė;

Rektoratas

Tab
Studentų atstovai
KUSS Prezidentė Vaiva Makarauskaitė
Kaip išrenkamas atstovas?
KUSS prezidentas yra narys pagal pareigybę
Dokumentacija

Ginčų nagrinėjimo komisija

Tab
Studentų atstovai
Komisija sudaroma konkrečiam ginčui nagrinėti
Kaip išrenkamas atstovas?
Po lygiai skiriami abiejų šalių –administracijos ir studentų–atstovai. Studentų atstovus teikia Studentų Sajųngos Prezidentas.
Dokumentacija

Kvalifikacinė komisija

Tab
Studentų atstovai
KUSS Prezidentė Vaiva Makarauskaitė
Kaip išrenkamas atstovas?
Rektoriaus sprendimas

Strategija, vertybės, tikslai

KUSS strategija 2012-2015 m.   Vertybės ir darbo principai: AKADEMIŠKUMAS – studentai studentams BENDRUOMENIŠKUMAS – koja kojon link tikslo žygiuojam TRADICIJOS – iš kartos į kartą UNIKALUMAS – laisva mintis jūros dvasia DRĄSA – savo tvirtybe mes neabejojam   Vizija: Dinamiška, studentus vienijanti organizacija puoselėjanti laisvą studentišką dvasią ir užtikrinanti visapusišką ir kokybišką studentų atstovavimą.   Misija: Kryptingai veikti studentų labui remiantis organizacijos vertybėmis, akademiniais principais ir studentiška mintimi.   Strateginės kryptys/Ilgalaikiai tikslai Organizacijos stiprinimas:

 • organizacijos kompetencijų stiprinimas (Fakultetinių studentų atstovybių (FSA); vidinės komunikacijos; biuro koordinatoriai);
 • užtikrinti efektyvią komunikaciją (informacijos sklaida; reputacijos stiprinimas; pasitikėjimo kūrimas);
 • materialinės bazės stiprinimas (ryšių mezgimas; institucinė parama; projektų ištekliai).

Kokybiškas studentų atstovavimas:

 • stiprinti dialogą tarp akademinės bendruomenės grupių;
 • nuolatinė studentų poreikių ir interesų analizė;
 • tikslingai ir kryptingai atstovauti atsižvelgiant į studentų analizės rezultatus.

Ugdyti pilietiškus ir sąmoningus studentus:

 • skleisti universiteto ir organizacijos vertybes bei tradicijas;
 • siekti aktyvaus studentų dalyvavimo (sukurti prieigą; skatinti plėsti akiratį; užtikrinti atgalinį ryšį; siekti kad studentai būtų aktyvūs ir motyvuoti);
 • užtikrinti visų studentų lygiateisiškumą.

Organizacijos atvirumas iššūkiams ir poreikiams:

 •  nuolat stebėti ir įvertinti aplinkos pokyčius;
 •  skatinti išbandyti naujoves ir praktiškai patikrinti jų efektyvumą naudą.