APIE MUS

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga (KUSS) – tai studentų sąjunga, vienijanti Klaipėdos universiteto studentus ir jų interesams atstovaujanti organizacija, įkurta 1994 m. KUSS – viena iš stipriausių Vakarų Lietuvos studentiškų organizacijų, šiuo metu vienijanti apie 60 tikrųjų narių. Studentų sąjunga veikia skėtiniu principu, kurį sudaro Prezidiumo komanda ir Fakultetinės studentų atstovybės (FSA)

 • KUSS Centrinis biuras šiuo metu įsikūręs KU miestelyje esančiame JTGMF fakulteto padalinyje . Čia užsiimama platesniu KU ir KUSS problemų sprendimu – nuolat bendradarbiaujama su Universiteto administracija, KU studentams atstovaujama Klaipėdos miesto bei visos Lietuvos lygmeniu. Taip pat tvarkomi LSP reikalai, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.
 • Kiekviename fakultete yra autonomiškai veikianti Fakulteto studentų atstovybė (FSA). Čia sprendžiamos konkretaus fakulteto studentų problemos, suteikiama aktuali informacija, organizuojami fakulteto renginiai.

Klausimai, kuriais galima kreiptis į KUSS:

 • dėl studento pažymėjimo (LSP);
 • dėl akademinių reikalų;
 • dėl socialinių reikalų;
 • bet kokiais klausimais ir/ar pasiūlymais.

KUSS – atvira, inovatyvi ir visuomet tobulėjanti organizacija. Ateik! Žinok! Pasitikėk!  Kilk  Ugdydamas  Save,  Studente!

ABOUT US

Klaipėda University Student Union (KUSS) is a student union, founded in 1994, uniting students of Klaipėda University and representing student interests. KUSS is one of the strongest Western Lithuanian student organizations, currently uniting approximately 150  full members. Student Union operates as an umbrella organisation and consists of: Presidium team, Faculty Student Representation Units (FSA) and Dormitory Student Self-Government (BSS).

 • The central KUSS office is currently located in a student dormitory Karklų str. 5. It is the place where KU and KUSS problem-solving is pursued – in constant cooperation with the University Administration, KU students are represented at the level of Klaipėda city as well as at the national level. It manages LSIC matters, cooperates with social partners.
 • In each faculty, an autonomous Faculty Student Representation Unit operates (FSA). It performs in solving student problems of a particular faculty, provides relevant information, organises faculty events.
 • There are three Dormitory Student Self-Governments (BSS) which participate in solving student problems concerning living in dormitory.

Questions that can be addressed to KUSS:

 • Student identity card (LSIC);
 • Academic affairs;
 • Social affairs;
 • Any other matter/suggestion.

KUSS is an open, innovative and constantly developing organisation. Come! Know! Trust!  Kilk  Ugdydamas  Save,  Studente! (en. Rise by Educating Yourself, Student!)

Prezidentas

Tab
Studentų atstovai

Irma Vilutytė

Kaip išrenkamas atstovas?

Prezidentą renka Konferencija slaptu balsavimu vienerių metų kadencijai.

KUSS taryba

Tab
Studentų atstovai

 

 1. Irma Vilutytė Prezidentė
 2. Klaidas Drevinskas Prezidiumas
 3. Diana Šarkaitė JTGMF
 4. Guoda Bružaitė JTGMF
 5. Rugilė Zelmikaitė SvMF
 6. Elisa Gudz SvMF
 7. Caden Chantz Johnson SHMF
 8. Karolina Timinskaitė SHMF

 

Kaip išrenkamas atstovas?

Tarybą sudaro: Prezidentas; Prezidiumo narys, kurio kandidatūrą Prezidentas tvirtinimui teikia pirmajame Tarybos posėdyje; po du kiekvienos FSA atstovus; po vieną kiekvienos BSS atstovą.

Dokumentacija

Revizija

Tab
Studentų atstovai

 

 1. Aistė Stalmokaitė
 2. Martyna Varkalytė
 3. Edmundas Jurkaitis

 

Kaip išrenkamas atstovas?

Revizijos komisijos narius renka Konferencija.    

KUSS konferencija

Tab
Studentų atstovai

FSA išrinkti delegatai

Kaip išrenkamas atstovas?

Konferenciją sudaro FSA išrinkti delegatai (po 14 iš kiekvienos FSA). Delegatus į Konferenciją renka akademinio padalinio konferencija (Visuotinis Seniūnų susirinkimas).

Senatas

Tab
Studentų atstovai

 

 1. Rūta Utakytė
 2. Kristijonas Starkutis
 3. Andželika  Rimkuvienė
 4. Samanta Savickaitė
 5. Karolis Žalimas
 6. Klaidas Drevinskas
Kaip išrenkamas atstovas?

Į Senatą studentus atstovus išrenka KUSS Taryba

Atestavimo komisija

Tab
Studentų atstovai

KUSS prezidentė Irma Vilutytė

Kaip išrenkamas atstovas?

Atestacijos komisijoje turi būti bent vienas studentų atstovas, kuris yra deleguojamas Universiteto Studentų sąjungos.

Akademinės etikos komitetas

Tab
Studentų atstovai

 

 1. Samanta Savickaitė
 2. Irma Vilutytė
 3. Asta Žalinauskaitė

 

Kaip išrenkamas atstovas?

KU studentų sąjunga skiria į etikos komitetą po vieną narį, atstovaujantį kiekvieną KU organizuojamą studijų pakopą.

KU socialinių ir humanitarinių mokslų konkurso komisija

Tab
Studentų atstovai

KUSS Prezidiumo narė Neringa Mažeikytė

Kaip išrenkamas atstovas?

Studentų atstovus teikia Studentų Sajungos Prezidentas.

KU Gamtos, technologinių, medicinos ir sveikatos mokslų konkurso komisija

Tab
Studentų atstovai

KUSS SvMF SA Pirmininkė Rugilė Zelmikaitė

Kaip išrenkamas atstovas?

Studentų atstovus teikia Studentų Sajungos Prezidentas.

KU taryba

Tab
Studentų atstovai

   

 1. Irma Vilutytė
 2. Jurgita Šilinskaitė – Venslovienė

   

Kaip išrenkamas atstovas?

Vieną Tarybos narį skiria Studentų sąjunga Universiteto studentų sąjungos įstatų nustatyta tvarka arba deleguoja KU Tarybos narį, nepriklausantį KU akademinei bendruomenei visam KU Tarybos kadencijos laikotarpiui; Antras studentų atstovas yra KUSS prezidentas pagal pareigybę.  

Konkurso komisija

Tab
Studentų atstovai
 1. Edita Jauniūtė
 2. Julija Bružaitė
 3. Beata Žymančiūtė
 4. Martyna Varkalytė
Kaip išrenkamas atstovas?

Konkurso komisijoje turi būti bent vienas studentų atstovas, kuris yra deleguojamas Studentų sąjungos.

Fakulteto Taryba

Tab
Studentų atstovai

JTGMF

 1. Diana Šarkaitė
 2. Guoda Bružaitė

SvMF

 1. Rugilė Zelmikaitė
 2. Elisa Gudz

SHMF

 1. Caden Chantz Johnson
 2. Karolina Timinskaitė

   

Kaip išrenkamas atstovas?

FSA pirmininko ir vicepirmininko pareigybė;

KU Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos mokslų atestavimo komisija

Tab
Studentų atstovai

KUSS JTGMF SA Pirmininkė Diana Šarkaitė

 

Kaip išrenkamas atstovas?

Studentų atstovus teikia Studentų Sajungos Prezidentas.

Dokumentacija

Strateginio planavimo darbo grupė

Tab
Studentų atstovai

KUSS Viceprezidentas Klaidas Drevinskas

 

Kaip išrenkamas atstovas?

Studentų atstovus teikia Studentų Sajungos Prezidentas.

Dokumentacija

Rektoratas

Tab
Studentų atstovai

KUSS Prezidentė Irma Vilutytė

Kaip išrenkamas atstovas?

KUSS prezidentas yra narys pagal pareigybę

Dokumentacija

Ginčų nagrinėjimo komisija

Tab
Studentų atstovai

Komisija sudaroma konkrečiam ginčui nagrinėti

Kaip išrenkamas atstovas?

Po lygiai skiriami abiejų šalių –administracijos ir studentų–atstovai. Studentų atstovus teikia Studentų Sajųngos Prezidentas.

Dokumentacija

Kvalifikacinė komisija

Tab
Studentų atstovai

KUSS Viceprezidentas Klaidas Drevinskas

Kaip išrenkamas atstovas?

Rektoriaus sprendimas

KU socialinių ir humanitarinių mokslų atestavimo komisija

Tab
Studentų atstovai

KUSS SvMF Pirmininkė Rugilė Zelmikaitė

Kaip išrenkamas atstovas?

Studentų atstovus teikia Studentų Sajungos Prezidentas.

Dokumentacija

Klaipėdos universiteto studentų sąjungos strategija
2018–2021 m.

VIZIJA
Kritiškai ir konstruktyviai mąstanti, pilietiška KU bendruomenė, siekianti aukštojo mokslo kokybės.

MISIJA
Tikslingai veikianti studentų organizacija, atstovaujanti studentų interesams, sprendžianti jiems aktualius klausimus ir inicijuojanti pokyčius.

VERTYBĖS

 • Akademiškumas
 • Atsakomybė
 • Atvirumas
 • Vieningumas
 • Veiklos tęstinumas

KUSS STRATEGINĖS KRYPTYS 2018–2021 m.:

I kryptis. Veiksmingas universiteto studentų atstovavimas

 1. TIKSLAS – UNIVERSITETO LYGMUO
 • Nuolatinis ryšio palaikymas tarp KUSS atstovų ir KU bendruomenės.
 • Atstovavimas studentų interesams KU valdymo organuose.
 1. TIKSLAS – REGIONINIS IR NACIONALINIS LYGMUO
 • KU studentų atstovavimas bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto savivaldybe, jaunimo bei kitomis organizacijomis

II kryptis. Palanki studentams aplinka

 1. TIKSLAS – STUDIJŲ APLINKA
 • Studentų poreikiais grįstas aukštojo mokslo kokybės užtikrinimas ir pokyčių inicijavimas.
 • Akademinio sąžiningumo kultūros kūrimas.
 • Studijų proceso modernizavimo ir mokymosi medžiagos prieinamumo skatinimas.
 1. TIKSLAS – SOCIALINĖ IR KULTŪRINĖ APLINKA
 • Užsienio studentų integracijos universitete ir už jo ribų gerinimas.
 • Bendrabučių ir fakultetų infrastruktūros problemų sprendimų inicijavimas.
 • Kompetencijas KU studentams suteikiančios bei intelektualinės, kultūrinės ir pramoginės veiklos organizavimas.

III kryptis. organizacijos procesai

 1. TIKSLAS – KOMUNIKACIJOS TOBULINIMAS
 • Veiksmingos informacijos sklaidos organizacijos viduje užtikrinimas.
 • Organizacijos įvaizdžio gerinimas.
 1. TIKSLAS – STUDENTŲ SAVIVALDOS STIPRINIMAS
 • Studentų atstovų kompetencijų kėlimas.
 • Nuolatinė organizacijos veiklos stebėsena ir vertinimas.
 • Organizacijos kultūros, tradicijų ir vertybių puoselėjimas.