KUSS Revizijos komisija

       KUSS Revizijos komisija yra kontrolės organas, atliekanti KUSS veiklos kontrolę. Ją sudaro trys nariai, kurie balsų dauguma išsirenka pirmininką. Jos nariai yra renkami KUSS Konferencijoje vienerių metų kadencijai, Revizijos komisijos narius skiria ir atleidžia KUSS Konferencija. Komisijos nariai negali būti KUSS Prezidiumo ir KUSS Tarybos nariais, to paties fakulteto studentai bei KUSS Prezidentas. KUSS Revizijos komisija turi teisę susipažinti su visais KUSS dokumentais. KUSS Revizijos komisija yra atskaitinga tik KUSS Konferencijai. KUSS Revizijos komisijos posėdžių sprendimai priimami balsų dauguma.

 

Revizijos komisijai pavesta:

  • tikrinti KUSS išlaidų tikslingumą;
  • tikrinti KUSS veiklos teisėtumą;
  • tikrinti KUSS Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;
  • teikti pusmetines KUSS veiklos ataskaitas KUSS Tarybai nuo KUSS Revizijos komisijos išrinkimo datos per penkias darbo dienas pusmečiui pasibaigus;
  • teikti KUSS Konferencijai finansinių ataskaitų analizę ir kitos veiklos vertinimą;
  • keičiantis materialiai atsakingiems asmenims sudaryti ilgalaikio turto, kuriuo naudojasi KUSS sąrašą, kurį naujai išrinktam KUSS Prezidentui perduoda kadenciją baigiantis KUSS Prezidentas.