Lapkričio 9-10 d. KUSS nariai susirinko išvažiuojamame rudens Forume, kuriame aptarė svarbiausias problemas. Dalyviai Forumo metu pasiskirstė į tris darbo grupes: projektų kūrimo, akademinio sąžiningumo bei vidinės komunikacijos stiprinimo ir kompetencijų kėlimo.

Projektų kūrimo grupėje kilo daug diskusijų, kurių metu buvo sprendžiama, kokio renginio reikėtų ne tik studentams, bet ir visai Klaipėdos miesto bendruomenei. Šios darbo grupės nariai nusprendė, kad norėtų skatinti klaipėdiečių bendruomeniškumą ir kūrybiškumą, todėl ateityje planuojami meno megėjų renginiai turėtų suburti ne tik menininkus bet ir įvairių amžiaus grupių Klaipėdos gyventojus.

Vidinės komunikacijos stiprinimo ir kompetencijų kėlimo grupėje buvo apgalvota daug pokyčių – nuo vieningesnės tvarkos įvedimo fakultetų atstovybėse ir neformalaus bendravimo skatinimo tarp tikrųjų narių, iki įvairiausių sričių mokymų (raštvedybos, profiliuotų mokymų, psichologinių-asmeninių kompetencijų kėlimo). Prieita sprendimo, kad kiekvienas KUSS narys turi būti kompetetingas individualiai, tačiau efektyviam studentų atstovavimui būtina ir vidinė sąjungos narių vienybė.

Akademinio sąžiningumo grupės nariai bendė sugalvoti naujų sprendimų, padėsiančių užtikrinti studentų akademinio sąžiningumo laikymąsi. Nuspręsta pasilikti prie jau anksčiau vykdyto egzaminų stebėjimo, kadangi manoma, jog tai yra efektyviausia priemonė užtikrinti akademinį sąžiningumą egzaminų metu. Apgalvoti ir tokie pasiūlymai, kaip dėstytojų vertinimo anketų analizė, teorinių egzaminų kompiuterizavimas, studentų išdėstymas pagal kodus. Šiomis priemonėmis tikimasi užtikrinti akademinį sąžiningumą ne tik egzaminų sesijų, bet ir visų mokslo metų metu, bei tai, kad būtų išvengiama tokių pažeidimų kaip egzaminų nelaikymas ar studentų, turinčių skolas, prileidimas prie egzaminų.

English:

On the 9-10th November, the members of KUSS gathered in an external Autumn Forum where they discussed the key issues. The participants organized themselves into three working groups: project development, academic honesty, internal communication enhancement and improvement of competences.

Much discussion has taken place among the project management group where the members were trying to decide what kind of event would be necessary not only for the students but also for the Klaipėda city community. The members of this working group have decided they were willing to promote commonality and creativity of Klaipėda city residents; hence the future events for art-lovers should bring not only artists but also Klaipėda residents of all age groups together.

The working group dealing with internal communication enhancement and improvement of competences thought of numerous changes – from a unified system for the students’ representation within the faculties and encouragement of informal communication among the full members, to various training (document management, profiled training, enhancement of psychological-personal competence). The decision has been made: each member of KUSS has to be competent individually, yet solidarity within the union is the key to effective representation of students.

The members of the academic honesty working group tried to come up with new solutions which could help ensure academic honesty of the students. It has been decided to keep the earlier practiced examination monitoring for this is the most effective way to ensure academic honesty during exams. It was also thought about methods, such as lecturer assessment questionnaire analysis, computer-aided theoretical exams, student placement by code. These measures are expected to ensure academic honesty, not only during the exam sessions, but also throughout the school year, as well as to prevent violations such as omission of examination or the inclusion of students with debt to the examination.